അതെ, തേജസ്സ് എന്ന പത്രം അടച്ച് പൂട്ടിയതല്ല. അടച്ച് പൂട്ടിച്ചതാണ്. ത്രിപുരയിലെ പാർട്ടി പത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ ,തേജസ്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിയ്ക്കില്ല. ഇനിയും അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മുഖ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ പറയാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ, എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുന്നത് നിർത്തിയ ദേശാഭിമാനിയെ കുറിച്ച് ആരും പറയരുത്.

Top