അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സവർണത ഇല്ലാതാക്കാൻ കൊളോണിയലിസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഭാഷയിൽ ശുദ്ധ തെറ്റും അംബേദ്കറിന് വിശുദ്ധ കർമവുമായിരിക്കും.

Top