അഖിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാലും ഒരു പാട് സാധ്യതകൾ മുമ്പിലുണ്ട് (എല്ലാവരുമല്ല, ദളിത്- മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി തിരിച്ചാണ്)… യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങളുടെ പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂലി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം പോലുമുണ്ട് (ആകെ 500 മാത്രെയുള്ളുവെങ്കിലും), പിന്നെയവർ താമസിക്കുന്നയിടത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്ത്വമില്ലായ്മയും….

Top