മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ

Get In Touch
  • Email: mfnp87@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

അബുദാബിയിൽ എൺവിറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ലേഖകൻ. കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി.