ലദീദ ഫർസാന

Get In Touch
  • Email: ladeedasakhaloon@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

ദില്ലി ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്‌ലാമിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ് ലേഖിക.