എസ്. മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്

Get In Touch
  • Email: mohammedirshad31@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

മുംബൈ ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റേർസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ലേഖകൻ.