ഷൈമ പി

Get In Touch
  • Email: p.shyma@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

വിവർത്തകയും നിരൂപകയുമാണ് ലേഖിക. പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.