സി.കെ.എം നബീൽ

Get In Touch
  • Email: nabeelckm@uthrakalam.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

'മുറിവേറ്റ മലയാഴം: കേരളത്തിലെ പാറമടകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക - സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍’ (കേരളിയം പുസ്തകശാല, തൃശൂർ, 2017) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാണ് ലേഖകൻ. ഇപ്പോൾ ഗുവാഹത്തിയിലെ ടിസ്സിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയാണ്. മലപ്പുറം പൊന്നാനി സ്വദേശി.