ഫായിസ് എ.എച്

Get In Touch
  • Email: fayisahnot@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

കുസാറ്റിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ എൽഎൽബി മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ് ലേഖകൻ.