Team Behind

Utharakalam.com Editorial Team

Chief editor : K K Kochu
K K Baburaj,
Binoy P J
Dr. Ajay Sekhar
Dr.O. K. Santhosh
Asharaf K Muhammad
Sunny M Kapikkad,
Rekha Raj
Jenny Rovena
M R Sudesh