കാതലുള്ള ധിക്കാരി
“ഈ ഭൂമി ഞങ്ങള്‍ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്” ഒരു ഗ്രാമീണ (ദളിത്) നാടകാനുഭവം