സംസ്‌കാര രാഷ്ട്രീയവും അധീശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും: സ്റ്റുവര്‍ട് ഹോളിന്റ വിമര്‍ശ സിദ്ധാന്തം
തെളിഞ്ഞ ഇടങ്ങളും തെളിയാത്ത ഇടങ്ങളും
കോട്ടയം ഭാഷയുടെ താളം
ഇന്ത്യ എന്ന ആശയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും
ഭാവനയിലെ കാമനകള്‍