ഓണപാട്ട്
നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ പിടിച്ചു നിന്നു, ചിലര്‍ മരിച്ചു, നമുക്കെല്ലാം ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു.
ബീഫ് നിരോധനകാലത്തെ വിശുദ്ധപശു
തലകീഴായ ജലപിരമിഡ്
അറിവിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകള്‍ മലയാളത്തിലെ ദലിത് കഥകളുടെ പരിസരങ്ങള്‍ -ഒരാമുഖം