ആദ്യത്തെ ചുവടുകള്‍ (അയ്യങ്കാളിക്ക്)
കൂട്ടികെട്ടിയ മുന്‍കാലുകള്‍
ദുഷിച്ചകാലവും ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പുസ്തകവും
ഒരു വിശുദ്ധ ദുര്‍ദ്ദശ
കൊച്ചിയിലെ വൃക്ഷങ്ങള്‍- വാഴ്ത്തുകള്‍ക്കപ്പുറം