വിപ്ലവത്തിന്റെ പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം
ഗ്രാമത്തിലെ മന്ത്രവാദി
വസന്തത്തിന്റെ ഇടിമൊഴക്കം
പിളരുന്ന സൈബര്‍ ഇടങ്ങള്‍
ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബഹുജന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് – മിത്തും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും