ജീവിതമെന്ന മുന്തിരിയുടെ ദ്രാക്ഷാരസം
വെള്ളപുതച്ച കറുപ്പ്
ഒഴിവുദിവസത്തെ കളിയിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം
അറിവ് അപകടമല്ല എന്ന് വാദിച്ച ഒരാള്‍
വിപ്ലവത്തിന്റെ പോസ്റ്റുമാര്‍ട്ടം