രോഹിത് വെമുലയുടെ രാഷ്ട്രീയം
ഗ്രിഗര്‍ മെന്‍ഡലിന്റെ കഥ, പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും
ജീവിതമെന്ന മുന്തിരിയുടെ ദ്രാക്ഷാരസം
വെള്ളപുതച്ച കറുപ്പ്
ഒഴിവുദിവസത്തെ കളിയിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം