അറിവിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകള്‍ മലയാളത്തിലെ ദലിത് കഥകളുടെ പരിസരങ്ങള്‍ -ഒരാമുഖം
കുളക്കടവില്‍ കുളിക്കുമ്പോള്‍
അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ആത്മസത്തയുടെ ശാന്തതയും
സമത
ശ്മശാനങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്.-