സമത
ശ്മശാനങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്.-
സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്‍ കേരളത്തിന്റെ ബാബാ സാഹേബ്
ഫ്യൂഡല്‍ പ്രഭുത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമൂഴം
ചോര്‍ന്നുചോര്‍ന്ന്…….