എന്റെ ഉമ്മ
അപരിചിതത്വത്തിന്റെ ആഴങ്ങള്‍
ആദ്യത്തെ ചുവടുകള്‍ (അയ്യങ്കാളിക്ക്)
കൂട്ടികെട്ടിയ മുന്‍കാലുകള്‍
ദുഷിച്ചകാലവും ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പുസ്തകവും