ഫ്യൂഡല്‍ പ്രഭുത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമൂഴം
ചോര്‍ന്നു ചോര്‍ന്ന്
എന്റെ ഉമ്മ
അപരിചിതത്വത്തിന്റെ ആഴങ്ങള്‍
ആദ്യത്തെ ചുവടുകള്‍ (അയ്യങ്കാളിക്ക്)