പിളരുന്ന സൈബര്‍ ഇടങ്ങള്‍
ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബഹുജന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് – മിത്തും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും
ഓണപാട്ട്
നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ പിടിച്ചു നിന്നു, ചിലര്‍ മരിച്ചു, നമുക്കെല്ലാം ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു.
ബീഫ് നിരോധനകാലത്തെ വിശുദ്ധപശു