കിച്‌ന ഒരു റോഡ് കഥ – ഭരണകൂട ഫാസിസത്തിന്റെ യാത്രകള്‍
ദലിത് സ്ത്രീ ഇടപെടലുകള്‍
മനുഷ്യനന്മകളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നോവലുകള്‍
രോഹിത് വെമുലയുടെ രാഷ്ട്രീയം
ഗ്രിഗര്‍ മെന്‍ഡലിന്റെ കഥ, പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെയും